Матрица A:
Матрица B:

С този калкулатор можете да: намирате детерминанти, ранг на матрица, умножение на матрици, намиране на обратна матрица и т.н.Въведете елементите на матрицата в текстовите полета на таблицата. Може да въвеждате дроби като 12/34 или числа с десетична запетая като 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4. Възможно е да въвеждате и изрази като: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5. Поддържат се много големи числа. Програмата е интерактивна - може да провлачвате получените резултати с мишката. Използвайте шпация (space), enter и стрелките на клавиатурата, за да се движите по-лесно между клетките на таблицата.

  • оставете допълнителните клетки празни, за да въведете неквадратна матрица
  • можете да използвате десетични (крайни или периодични) дроби: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4 или аритметични изрази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • използвайте ↵ Enter, Space, , , , за да навигирате между клетките
  • може да провлачвате матрици с мишката от резултатите до текстовия редактор и обратно
  • за повече информация относно матриците вижте Уикипедия.