Решение на система от линейни уравнения по методите на Гаус, Крамер и с матрично уравнение