Решение на система от линейни уравнения

На тази страница можете да изследвате система от линейни уравнения за съвместимост и да я решавате по методите на Крамер, Гаус, Гаус-Жордан и чрез матрично уравнение.

Въведете коефициентите пред неизвестните в празните полета. Ако имате повече полета отколкото неизвестни, оставете ненужните полета празни. Може да използвате дроби (например 13/31).

Системата от уравнения:
  • Оставете допълнителните клетки празни, за да въведете неквадратна матрица.
  • Можете да използвате десетични (крайни или периодични) дроби: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; или аритметични изрази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Използвайте ↵ Enter, Space, , , , за да навигирате между клетките.
  • Може да провлачвате матрици с мишката от резултатите до текстовия редактор и обратно.
  • За повече информация относно матриците вижте Уикипедия.