ماتریس A:
ماتریس B:

به کمک این ماشین حساب شما قادر به انجام موارد زیر خواهید بود: بدست آوردن دترمینان ماتریس، رتبه ی آن، به توان رساندن آن، پیدا نمودن حاصل جمع و ضرب ماتریس، محاسبه ی ماتریس معکوس. فیلد عناصر ماتریس را تکمیل و دکمه ی مربوطه را فشار دهید.

  • بمنظور وارد کردن ماتریس های غیر مربع، سلول های اضافی را خالی بگذارید.
  • عناصر ماتریس، اعشار دهدهی (متناهی و متناوب): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4؛ یا عبارات حسابی می باشد: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • ↵ ورود, فاصله, , , , را برای جابجایی میان سلول ها استفاده نمایید.
  • ماتریس ها را از نتیجه یا حتی از ویرایشگر متنی درگ کنید (drag-and-drop).
  • برای تئوری پیرامون ماتریس ها و عملیات مربوط به آن، به صفحه ی ویکیپدیا مراجعه نمایید.