حل دستگاه معادلات خطی

این صفحه امکان حل دستگاه معادلات خطی جبری به روش گاوس، روش ماتریس یا کرامر، بررسی سازگاری آنها (قضیه کرونکر)، تعیین تعداد راه حل، پیدا کردن راه حل های کلی، جزیی و پایه را فراهم می آورد.

ضرایب مجهول ها را در فیلدها وارد نمایید. اگر معادله شما تعداد کمتری مجهول دارد، فیلد متغیرهایی که جزء معادله شما نیستند، خالی بگذارید. می توان از اعشار (13/31) استفاده کرد.

سیستم معادلات:
  • بمنظور وارد کردن ماتریس های غیر مربع، سلول های اضافی را خالی بگذارید.
  • عناصر ماتریس، اعشار دهدهی (متناهی و متناوب): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4؛ یا عبارات حسابی می باشد: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • ↵ ورود, فاصله, , , , را برای جابجایی میان سلول ها استفاده نمایید.
  • ماتریس ها را از نتیجه یا حتی از ویرایشگر متنی درگ کنید (drag-and-drop).
  • برای تئوری پیرامون ماتریس ها و عملیات مربوط به آن، به صفحه ی ویکیپدیا مراجعه نمایید.