حل دستگاه معادلات خطی

این صفحه امکان حل دستگاه معادلات خطی جبری به روش گاوس، روش ماتریس یا کرامر ، بررسی سازگاری آنها ( قضیه کرونکر) ، تعیین تعداد راه حل، پیدا کردن راه حل های کلی، جزیی و پایه را فراهم می آورد. ضرایب مجهول ها را در فیلدها وارد نمایید. اگر معادله شما تعداد کمتری مجهول دارد ، فیلد متغیرهایی که جزء معادله شما نیستند، خالی بگذارید. می توان از اعشار (13/31) استفاده کرد. به تفصیل می توانید پیرامون دستگاه معادلات جبری خطی در ویکیپدیا مطالعه نمایید.

  • بمنظور وارد کردن ماتریس های غیر مربع، سلول های اضافی را خالی بگذارید.
  • عناصر ماتریس، اعشار دهدهی ( متناهی و متناوب ) : 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4؛ یا عبارات حسابی می باشد: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • ↵ ورود, فاصله, , , , را برای جابجایی میان سلول ها استفاده نمایید.
  • ماتریس ها را از نتیجه یا حتی از ویرایشگر متنی درگ کنید (drag-and-drop) .
  • برای تئوری پیرامون ماتریس ها و عملیات مربوط به آن، به صفحه ی ویکیپدیا مراجعه نمایید.