یافتن مقدار ویژه و بردارهای ویژه

این ماشین حساب قابلیت یافتن مقدار ویژه و بردارهای ویژه با استفاده از معادله ی ویژه را داراست.

ماتریس A:
بیشتر: