Matriz determińante calculadora

Esta calculadora axuda a atopa-lo determińante, ampliando ó longo dunha fila ou columna, empregando a fila de reducción para obter ceros nunha fila ou columna. Determińantes calcúlanse coa saida dos resultados intermedios.

Matriz A:
  • Deixe unhas celdas valeiras para entrar unhas matrices non cadradas.
  • Vostede pode empregar: unhas fraccións decimais (finitos e periódicos): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; algunhas expresións aritméticas: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Empregue ↵ Entrar, Barra espaciadora, , , , para navegar sobre as céldas.
  • Arrastre unhas matrices de resultados (arrastrar y soltar) ou dun editor de texto.
  • Para a teoría de matrices e operaciones con eles, consulte a páxina na Wikipedia.