Матрица A:
Матрица B:

Со помош на овој пресметувач можете: да најдете детерминанта на квадратна матрица, да најдете ранг на матрица, да степенувате матрица на даден степен, да најдете збир и производ на матрици, да најдете инверзна матрица. Доволно е да ги внесете елементите на матрицата и да кликнете на соодветното копче.

  • За да внесете не-квадратна матрица, оставете дополнителни празни полиња.
  • Може да користите децимални броеви (конечни или периодични) и дропки: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4. Исто така, може да користите аритметички изрази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • За да се движите помеѓу полињата може да ги користите копчињата ↵ Enter, Space, , , , .
  • Со влечење-и-спуштање (drag-and-drop) може да ги преместувате матриците од резултатите, или дури и од (или вo) текстуалниот уредувач.
  • За да дознаете повеќе за матриците користете ја Википедија или некој друг извор.