Пресметување на детерминанта со нејзино развивање по редица или по колона користејќи ја формулата на Лаплас

Овој пресметувач Ви овозможува да пресметате детерминанта на матрица користејќи разложување по некоја редица (колона) или преку разложување на детерминантата на минори. Пресметувањето на детерминантата ќе биде изложено во неколку чекори.

Матрица A:
  • За да внесете не-квадратна матрица, оставете дополнителни празни полиња.
  • Може да користите децимални броеви (конечни или периодични) и дропки: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4. Исто така, може да користите аритметички изрази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • За да се движите помеѓу полињата може да ги користите копчињата ↵ Enter, Space, , , , .
  • Со влечење-и-спуштање (drag-and-drop) може да ги преместувате матриците од резултатите, или дури и од (или вo) текстуалниот уредувач.
  • За да дознаете повеќе за матриците користете ја Википедија или некој друг извор.