Наоѓање на сопствени вредности и сопствени вектори

Овој пресметувач ги наоѓа рационалните сопствени вредности и соодветните сопствени вектори на матрица. За таа цел се користи карактеристичниот полином на матрицата.

Матрица A:
Повеќе: