Ma trận A:
Ma trận B:

Với sự giúp đỡ của máy tính này, bạn có thể: Tìm định thức của ma trận, hạng ma trận, tính lũy thừa ma trận, tìm tổng và tích của ma trận, tính ma trận nghịch đảo. Chỉ cần nhập các phần tử ma trận và nhấn nút tương ứng.

  • Để các ô trống để nhập các ma trận không vuông.
  • Bạn có thể sử dụng phân số thập phân (hữu hạn và vô hạn tuần hoàn): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; hoặc các biểu thức số học: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Dùng ↵ Enter, Space, , , , để di chuyển giữa các ô.
  • Kéo và thả các ma trận từ kết quả, hoặc thậm chí từ / đến một ma trận đang nhập.
  • Để tìm hiểu thêm về ma trận sử dụng Wikipedia.