Tính định thức bằng cách khai triển trên một dòng hoặc một cột, sử dụng định lý Laplace

Trang này cho phép tìm định thức của ma trận bằng khai triển theo hàng hoặc cột (Định lí Laplace).

Ma trận A:
  • Để các ô trống để nhập các ma trận không vuông.
  • Bạn có thể sử dụng phân số thập phân (hữu hạn và vô hạn tuần hoàn): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; hoặc các biểu thức số học: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Dùng ↵ Enter, Space, , , , để di chuyển giữa các ô.
  • Kéo và thả các ma trận từ kết quả, hoặc thậm chí từ / đến một ma trận đang nhập.
  • Để tìm hiểu thêm về ma trận sử dụng Wikipedia.