Giải hệ phương trình tuyến tính

Giải các hệ phương trình tuyến tính bằng Phép khử Gauss, Ma trận nghịch đảo , hay định lí Cramer.Ngoài ra bạn có thể tính số nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính bằng cách sử dụng định lý Rouche Capelli , Nhập hệ số của hệ phương trình vào các trường đầu vào. Bỏ trống cho các ô hệ số bằng 0.Để nhập phân số dùng /

  • Để các ô trống để nhập các ma trận không vuông.
  • Bạn có thể sử dụng phân số thập phân (hữu hạn và vô hạn tuần hoàn): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; hoặc các biểu thức số học: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • Dùng ↵ Enter, Space, , , , để di chuyển giữa các ô.
  • Kéo và thả các ma trận từ kết quả, hoặc thậm chí từ / đến một ma trận đang nhập.
  • Để tìm hiểu thêm về ma trận sử dụng WikipediA.