Tìm giá trị riêng và vector riêng

Máy tính này cho phép tìm các giá trị riêng và vector riêng sử dụng đa thức đặc trưng của ma trận.

Ma trận A:
Hơn: